Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/indekfth/domains/indekft.hu/public_html/shop/packages/inde/themes/inde_2020/elements/header.php on line 24
Adatvédelmi Nyilatkozat | Ind.E Kft.

Adatvédelmi Nyilatkozat

Érdeklődésre, kapcsolatfelvételre, információkérésre vonatkozó, valamint szerződéskötést megelőző és azt követő adatkezelés esetére

1. Adatkezelő megnevezése

IND.E Automatizálás Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság

 

Rövidített elnevezés

IND. E. Automatizálás Kft.

 

Székhely

H-8200 Veszprém, Füredi utca 4.

Telephely

H-8200 Veszprém, Szalonka utca 1.

Tel

+36 88 558 573

E-mail

inde@indekft.hu

Weboldal

www.indekft.hu

Adószám

13551599-2-19

Cégjegyzékszám

19 09 508366

Törvényes képviselő

Varga Sándor ügyvezető igazgató

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

3. Érdeklődésre, kapcsolatfelvételre, információkérésre vonatkozó, valamint szerződéskötést megelőző és azt követő adatkezelés

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő válaszadást biztosítson az Érintett részéről történő érdeklődésre, kapcsolatfelvételre, információkérésre, valamint biztosítsa a szerződéskötést megelőző és az azt követő kapcsolattartást Érintettel.

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett részéről történő érdeklődés, kapcsolatfelvétel, információkérés, valamint a szerződéskötést megelőző és az azt követő kapcsolattartás biztosítása Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Érintettek köre

Minden természetes személy, aki érdeklődés, kapcsolatfelvétel, információkérés céljából kapcsolatba lép Adatkezelővel, illetve aki szerződéskötésre irányuló magatartást tanúsít (pl. ajánlatot kér Adatkezelőtől), vagy szerződést köt Adatkezelővel.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat

 • Érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül (email, honlap, levél, fax, telefon) veheti fel a kapcsolatot, érdeklődhet, vagy kérhet információt Adatkezelőtől.

 • Adatkezelő az Érintett kérdését megválaszolja, vagy információt biztosít és azt Érintettnek eljuttatja ugyanazon az úton, ahogyan az információkérés érkezett, ha Érintett máshogyan nem rendelkezik.

 • Adatkezelő csak abban az esetben tud választ adni, vagy információt nyújtani, amennyiben Érintett a nevén kívül legalább egy kapcsolattartási adatát megadja.

 • Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy az adatokat informatikai rendszerében (vállalatirányítási rendszer adatbázis, weblap adatbázis, saját üzemeltetésű fájlszerver) elektronikus formátumban rögzíti és tárolja.

 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

A kezelt adatok köre

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Megjegyzés

Családi és utónév

Az Érintett azonosítása miatt szükséges.

Azonosítás nélkül adatkezelő válaszadást, információnyújtást, kapcsolattartást nem tud teljesíteni.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele

Levelezési cím

Levélben történő válaszadást, információnyújtást, kapcsolattartást Adatkezelő csak a levelezési cím ismeretében tud teljesíteni.

Legalább egy kapcsolattartási adat megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele

Email cím

Emailben történő válaszadást, információnyújtást, kapcsolattartást Adatkezelő csak az email cím ismeretében tud teljesíteni.

Vezetékes telefonszám

Vezetékes telefonon történő válaszadást, információnyújtást, kapcsolattartást Adatkezelő csak a vezetékes telefonszám ismeretében tud teljesíteni.

Mobiltelefonszám

Mobiltelefonon történő válaszadást, információnyújtást, kapcsolattartást Adatkezelő csak a mobiltelefonszám ismeretében tud teljesíteni.

Fax szám

Faxon történő válaszadást, információnyújtást, kapcsolattartást Adatkezelő csak a faxszám ismeretében tud teljesíteni

Adatkezelés időtartama

Adatkezelő az elektronikusan tárolt adatokat törli, a papír alapon szereplő adatokat megsemmisíti legkésőbb az első megkeresés időpontjától számított 2 éven belül, vagy a cél megvalósulásakor.

Szerződéskötés esetén Adatkezelő az elektronikusan tárolt adatokat törli, a papír alapon szereplő adatokat megsemmisíti legkésőbb a szerződéskötés időpontjától számított 5 éven belül.

Adattovábbítás harmadik félnek

 

HÁR-MAN KFT

8200 VESZPRÉM LŐPOR KÖRÚT 7.

Tel.: +36-70/5144350,

e-mail: d82@gls-hungary.com

 

 

 

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az IND.E Automatizálási Kft. vezetése (felső- és középvezetők) és az adatkezelést végző munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

IND.E Automatizálási Kft. az Ön által megadott személyes adatokat a telephelyén (8200 Veszprém, Szalonka utca 1.) tárolja elektronikus formában saját fájlszerverén, valamint papír alapon fizikailag zárható iratszekrényekben, riasztóval felszerelt irodában. IND.E Automatizálási Kft. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést az IND.E Automatizálási Kft. naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

IND.E Automatizálási Kft. felhívja figyelmét, hogy jogaival az alábbi elérhetőségeken élhet:

Levélben

H-8200 Veszprém, Szalonka utca 1.

Telefonon

+36 88 558 573

E-mailben

inde@indekft.hu

Tájékoztatás (hozzáférés) joga:

Az Ön kérelmére az IND.E Automatizálási Kft. tájékoztatást ad:

 • az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,

 • az adatkezelés céljáról,

 • az adatkezelés jogalapjáról,

 • az adatkezelés időtartamáról,

 • az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,

 • adatfeldolgozó adatairól, ha TRANSMODULS Kft. adatfeldolgozót vett igénybe,

 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá

 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az IND.E Automatizálási Kft.-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére az IND.E Automatizálási Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az IND.E Automatizálási Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az IND.E Automatizálási Kft. pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.

Korlátozásához (zároláshoz) való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az IND.E Automatizálási Kft. korlátozza az adatkezelést.

Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatokat zárolni kell, ha

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az IND.E Automatizálási Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az IND.E Automatizálási Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az IND.E Automatizálási Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az IND.E Automatizálási Kft.vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Ön tiltakozhat a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Jogérvényesítés

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

 Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Rövidített elnevezés

NAIH

Cím

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím

1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel

+36 1 391 1400

Fax

+36 1 391 1410

E-mail

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal

http://naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Rövidített elnevezés

NMHH

Cím

1133 Budapest, Visegrádi u. 106.

Postacím

1376 Budapest, Pf. 997.

Tel

+36 1 468 0673

Fax

+36 1 468 0509

E-mail

info@nmhh.hu

Weboldal

www.nmhh.hu

 

6. Tájékoztató „Cookie”-k („süti”-k) használatáról

Amikor Ön az IND.E Automatizálási Kft.oldalait meglátogatja, egy apró file, ún. „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.

Egyes általunk használt „sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (Működéshez szükséges „sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (Analitikához szükséges „sütik”), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal.

A „sütik” célja

 • A felhasználói élmény javítása és alapvető weboldal-funkciók működésének biztosítása.

 • Statisztikák gyűjtése, melyek elemzése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, amelyet ezáltal tovább fejleszthetünk.

Sütik” típusai

 • Működéshez szükséges „sütik”: ezek alapvető weboldal-funkciók működéséhez szükségesek.

 • Analitikához szükséges „sütik”: ezek teszik lehetővé, hogy mérjük a felhasználók aktivitását és ezzel javítsuk az oldal minőségét.

Működéshez szükséges „sütik”

A „Működéshez szükséges sütik” a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.

Analitikához szükséges „sütik”

Az analitikához szükséges „sütik” használatának célja, hogy a weblapról látogatási statisztikákat készíthessünk és hogy hogy pontosabb képet kaphassunk a látogatók tevékenységeiről. A honlap az alábbi szolgáltató célzó- és hirdetési „sütijeit” használja:

 • Google Analytics:

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Biztonság

Az IND.E Automatizálási Kft. a „sütik” engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A „sütik” nem gyűjtenek személyes adatot, az analitika is teljes mértékben anonim, a mérések alapján nem lehet megállapítani a látogató személyazonosságát.

A „sütik” beállításának ellenőrzése, a „sütik” letiltása

A modern böngészők engedélyezik a „süti” beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a „sütiket”, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a „sütik beállításának” választási lehetőségét.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a „sütik” célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a „sütik” letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

További részletes információk az alábbi böngészők „süti” beállításairól:

7. Online fizetés

Tudomásul veszem, hogy az IND. E. Automatizálás Kft.(8200 Veszprém, Füredi utca 4. ) adatkezelő által a(z) https://shop.indekft.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim  átadásra  kerülnek  az  OTP  Mobil  Kft.,  mint  adatfeldolgozó  részére.  Az adatkezelő  által  továbbított  adatok  köre  az  alábbi: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím. Az  adatfeldolgozóáltal  végzett  adatfeldolgozási  tevékenység  jellege  és  célja  a SimplePay  Adatkezelési  tájékoztatóban,  az  alábbi  linken  tekinthető  meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff